tiroid ultrasonu

Tiroid ultrasonu

Tiroid ultrasonografisi, tiroid bozukluklarının değerlendirilmesinde ve yönetiminde popüler ve faydalı bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. 

Tiroid Ultrasonu Nasıl Yapılır?

Ultrason vücudun görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız bir yöntemdir. İnceleme genellikle görüntüleme merkezi veya hastanelerin radyoloji bölümünde yapılır. 

Boynunuz bir yastık veya başka bir yumuşak desteğin üzerine gelecek şekilde sırt üstü uzanırsınız. Boynunuz hafifçe gerilir.

Ses dalgalarının iletilmesine yardımcı olmak için boynunuza su bazlı bir jel uygulanır.

Ardından ultrason probu boynunuzun cildi üzerinde gezdirilerek görüntülenir. Ses dalgaları vücudunuzdan geçer ve incelenen bölgeden (bu durumda tiroid bezinden) geri döner ve probdan algılanır. Bilgisayar, ses dalgalarının geri dönerken oluşturduğu desene bakar ve onlardan bir görüntü oluşturur.

Bu inceleme için özel bir hazırlık gerekli değildir.

İnceleme sırasında çok az rahatsızlık hissedersiniz. Jel soğuk olabilir.

Tiroid Ultrasonu Neden Yapılır?

Fizik muayenede şu bulgulardan herhangi biri görüldüğünde genellikle bir tiroid ultrasonu yapılır:

Tiroid bezinizde tiroid nodülü adı verilen bir büyüme varsa

Tiroid, büyük veya düzensiz hissediliyorsa ki buna guatr denir.

Tiroid bezinin yakınında anormal lenf düğümleri varsa

Ultrason ayrıca, biyopsilerde iğneyi yönlendirmek için sıklıkla kullanılır:

Biyopsi sırasında  bir iğne ile nodülden az miktarda doku çekilir. Bu, tiroid hastalığı veya tiroid kanserini teşhis etmek için yapılan bir testtir.

Tiroid Ultrasonu Normal Bulguları 

Normal tiroid bezi iki lob ve bir köprü istmusundan oluşur. Tiroid boyutu, şekli ve hacmi yaşa ve cinsiyete göre değişir. Normal tiroid lob boyutları: Yenidoğanda 18-20 mm longitudinal ve 8-9 mm ön-arka (AP) çap; Bir yaşında 25 mm boyuna ve 12-15 mm AP çapı; ve yetişkin popülasyonda 40-60 mm boyuna ve 13-18 mm AP çapı. Normal tiroid hacminin sınırları kadınlarda 10-15 ml, erkeklerde 12-18 ml’dir. Çevreleyen yapılarla ilişkiler şunlardır: önde sterno-kleido-mastoid ve boyun kasları; arkada trakea/özofagus , longus kolli kasları, ortak karotid arterler ve iki taraflı juguler venler bulunur.

İlginizi Çekebilir  Venöz Doppler 

Tiroid Ultrasonu Anormal Sonuçları

Anormal sonuçlar şunlardan kaynaklanabilir:

Kistler (sıvı ile dolu nodüller), tiroid bezinin büyümesi (guatr), tiroid nodülleri, tiroidit veya tiroid iltihabı, tiroid kanseri.

Difüz tiroid hastalıkları

Tiroid bezinin yaygın büyümesi olarak ortaya çıkan yaygın durumlar arasında multinodüler guatr, Hashimoto (lenfositik) tiroiditi, ve Graves hastalığı bulunur. Bu süreçlerin sonografik özellikleri benzer olabilir ancak farklı biyokimyasal profilleri ve klinik bulguları vardır. Bu nedenle, bu durumlarda ultrason bulguları hastanın klinik ve biyokimyasal durumu ile ilişkili olarak değerlendirilmelidir.

Multinodüler guatr (MNG)

Tiroid bezinin yaygın asimetrik büyümesinin en yaygın nedenidir. En çok 35-50 yaş arası kadınlar etkilenir. Ultrason teşhisi, difüz olarak büyümüş bir bez içinde çok sayıda nodüllerin bulunmasına dayanır. Benzer US görünümünde çok sayıda nodülleri olan ve normal araya giren parankimi olmayan diffüz büyümüş bir tiroid bezi, yüksek oranda iyi huyluluğu düşündürür.

Nodüllerin çoğu izo-veya hiper-ekoiktir; büyüme  tiroid bezinde  heterojen eko paternine neden olur.  Bu guatröz nodüller sıklıkla ultrason görünümlerine karşılık gelen dejeneratif değişikliklere uğrarlar: kistik dejenerasyon nodüle anekoik bir görünüm verir, kist içindeki kanama veya enfeksiyon hareketli internal ekolar/septasyonlar olarak görülür, kolloidal dejenerasyon kuyruklu yıldız artefaktı üretir, distrofik kalsifikasyon ise genellikle düz veya eğriseldir. Foliküler hiperplaziye bağlı vasküler kompresyon fokal iskemi, nekroz ve inflamatuar değişikliğe yol açar. Nodül vaskülaritesinin değerlendirilmesi, MNG’yi multifokal karsinomdan ayırmada çok faydalıdır. Diğer nodüllere göre biyopsi için intrinsik vaskülaritesi ve malignitenin diğer özellikleri olan nodüller hedeflenebilir.

Graves hastalığı 

Hipetiroidi ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. En çok 20 ila 50 yaş arasındaki kadınlar etkilenir. Gri skala ultrasonda tiroid diffüz büyümüştür (normal boyutunun 2-3 katı), hipoekoik ve heterojendir.

Renkli Doppler görüntüleme, belirgin hiper vaskülariteye sahip bir görünüm ortaya koymaktadır. Bu patern, hem sistolde hem de diyastolde geniş intra tiroid akım gösterir. Hashimoto tiroiditinin aksine, remisyon sırasında normal tiroid görünümünün geri dönüşü mümkündür. 

İlginizi Çekebilir  İkili Tarama Testi

Graves hastalığının ultrason görüntüsü Hashimoto tiroiditi ve de Quervain tiroiditinden ayırt edilemeyebilir; ancak klinik tablo bu üç durum arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.

Hashimoto tiroiditi  (kronik lenfositik tiroidit)

Tiroid bezinin yıkımına ve hipotiroidizme yol açan otoimmün bir hastalıktır. Ağırlıklı olarak 40 yaş üstü kadınlarda görülür. 

Tiroid bezinin ağrısız, yaygın büyümesi en sık görülen klinik tablodur.

Klinik olarak Hashimoto tiroiditi, tiroid fonksiyonunda bozulma olan veya olmayan guatr oluşumu ile ortaya çıkabilir. 

Hipotiroidizmi olan çocuklarda genellikle büyüme geriliği ve gecikmiş ergenlik vardır. Hashimoto tiroiditi teşhisi, serum tiroid antikorlarının ve anti tiroglobulin antikorlarının gösterilmesiyle doğrulanır.

Renkli Doppler, tiroid parankiminde hafif ila belirgin olarak artmış vaskülarite gösterebilir. Artan vaskülarite, muhtemelen tiroid uyarıcı hormonun trofik stimülasyonuna bağlı olarak hipotiroidizm ile ilişkili görünmektedir. Küçük atrofik bez, Hashimoto tiroiditinin son evresini temsil eder. 

Nadiren Hashimoto tiroiditinin nodüler formu ortaya çıkabilir; diffüz Hashimoto tiroiditinin sonografik arka planında veya normal tiroid parankiminde. Yaygın Hashimoto tiroiditinin arka planında hem iyi huylu hem de kötü huylu nodüllerin bir arada bulunduğu bilinmektedir; ultrasonda, hiperekoik nodüllerin iyi huylu olma olasılığı daha yüksekken, hipoekoik nodüllerin malign olma olasılığı daha yüksektir.

Ancak, bunları ayırt etmek için bir PET taraması gerekebilir. 

Hashimoto tiroiditindeki anormal tiroid ultrasonu resmi asla düzelmez ve hastanın hayatının geri kalanında değişmeden kalır. Hashimoto tiroiditi, foliküler veya papiller karsinom ve lenfoma gibi tiroid maligniteleri riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Hashimoto tiroiditli hastalarda bu lenf nodlarının altta yatan tiroid malignitesi ve lenfoma gibi malign süreçlere de tekabül edebileceği akılda tutulmalıdır. Şüpheli durumlarda, benign (reaksiyoner/inflamatuar orijinli) ve malign lenf nodlarını ayırt etmek için İİA biyopsisi gerekebilir.

De Quervain tiroiditi (subakut granülomatöz tiroidit)

Karakteristik olarak viral bir hastalığı takiben boyun altlarında ağrılı şişlik, ateş ve yapısal semptomlarla kendini gösterir. Hastalığın evresine göre hipertroidi veya hipotiroidi özellikleri olabilir. Başlangıçta hipertroidi, ardından hipotiroidizm vardır. Ultrason incelemesinde karakteristik fokal hipoekoik alanlar (harita benzeri) ve tiroid loblarından birinin veya her ikisinin genişlemesi görülür. Renkli Doppler ultrason anormal harita benzeri hipoekoik alanlarda kan akışının azaldığını veya olmadığını gösterir. Tam iyileşme karakteristiktir ve haftalar ila aylar arasında ortaya çıkar. İyileşme evresinde tiroid görünümü normale döner.

İlginizi Çekebilir  Amino asit kantitatif testi

Akut tiroidit (süpüratif/enfeksiyöz tiroidit) 

Tiroidin süpüratif enfeksiyonu nedeniyle oluşur ve nadirdir. Çocuklarda ve yetişkinlerde en yaygın neden piriform sinüs fistülünün enfeksiyonudur (doğuştan bir brankial kese anormalliği). Yaşlılarda uzun süreli guatr ve tiroid malignitesinde dejenerasyon risk faktörleridir. Ultrasonda heterojen ve hipoekoik görünür. Apse ve kist oluşumu görülebilir. Nadiren retrofaringeal apse, trakeal obstrüksiyon, juguler ven trombozu ve mediastinit akut tiroiditi komplike edebilir.

Riedel tiroiditi (kronik fibröz tiroidit/invaziv fibröz tiroidit)

İnflamatuar tiroid hastalığının en nadir türüdür. Tiroid bezi yavaş yavaş fibröz bağ dokusu ile yer değiştirir ve aşırı sertleşir. Bitişik damarları kaplayabilir veya trakeayı sıkıştırabilir, yer değiştirebilir veya şeklini bozabilir. Ultrasonda, Riedel tiroiditi sınırları belirsiz ve belirgin fibrozis ile yaygın hipoekoik bir süreç olarak ortaya çıkabilir.

Tiroid Ultrasonu Fiyatları 2023 

İstanbulda tiroid ultrasonu fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Tiroid ultrasonu fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

 

 

Yorum ekleyebilirsiniz